TTS Thi Đơn Hàng Giàn Giáo, Buộc Thép.

Ngày 25/10/2017, Công ty cùng với các đại diện nghiệp đoàn TSK, MUSASHI NOSANGYO phỏng vấn và tổ chức thi các đơn hàng giàn giáo, buộc thép, coppha.