TOÀN CẢNH CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CĐXD CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VÀ CHÍNH PHỦ ĐỨC

 

 

 

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA BỘ XÂY DỰNG  VÀ CHÍNH PHỦ ĐỨC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

 

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ MẪU THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO