TIỄN 22 HỌC VIÊN BAY ĐỢT 1 TRONG TỔNG SỐ 51 HỌC VIÊN XUẤT CẢNH THÁNG 12/2017