60 TTS ADG Thi Tuyển Các Đơn Hàng Nông Nghiệp, Thực Phẩm, Giàn Giáo, Hàn xì,.....

Ngày 16,17/10/2017, Công Ty tổ chức thi tuyển các đơn hàng thực phẩm, nông nghiệp, giàn giáo, hàn xì cho 60 TTS cùng với các nghiệp đoàn Sigk và Zenkoku.